Irena Moszczyska

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CENTRUM DERAMTOLOGII I KOSMETOLOGII  M-DERM W SŁUPSKU

Szanowni Pacjenci,

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – RODO).

W związku z tym chcielibyśmy Państwa poinformować o przetwarzaniu danych osobowych w naszej placówce.

Jakie dane będą przetwarzane?

Dane osobowe są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług medycznych, w tym serwisu telefonicznego i rejestracji internetowej. Przetwarzamy następujące dane:

  • imiona i nazwiska pacjentów;
  • imiona rodziców (w przypadku osób nieletnich);
  • PESEL;
  • dane adresowe;
  • dane kontaktowe (telefon, e-mail);
  • podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu i chorobowemu;
  • historia choroby w tym m.in. przebieg leczenia, nałogi i życie seksualne;
  • płatności za świadczenia komercyjne;
  • imię, nazwisko i numer telefonu osoby upoważnionej do dostępu do dokumentacji medycznej.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych jest Irena Moszczyńska  – Centrum Dermatologii i Kosmetologii M-DERM z siedzibą w Słupsku, ul. Wojska Polskiego 36/2, , dane kontaktowe: irena.moszczynska@m-derm.pl

Inspektorem ochrony danych w Centrum Dermatologii i Kosmetologii M-DERM  jest Aleksandra Moszczyńska , dane kontaktowe: ul. Wojska Polskiego 36/2 76-200 Słupsk, tel 501-480-132

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych niemedycznych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO, zaś podstawą prawną przetwarzania danych medycznych jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Przetwarzane przez nas dane służą w szczególności ochronie zdrowia pacjentów, realizowaniu zasad opieki i profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej i leczenia, ulepszaniu standardów opieki medycznej, poprawie jakości zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej oraz utrzymaniu bezpieczeństwa w placówce.

Komu przekazujemy zgromadzone dane?

Przetwarzane przez nas dane są przekazywane organom państwowym w związku z koniecznością zabezpieczenia społecznego (wypłaty świadczeń związanych z niezdolnością do pracy) oraz ubezpieczycielom komercyjnym w związku z prywatnym ubezpieczeniem medycznym.

Jak długo będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

W przypadku prowadzonej w placówce dokumentacji medycznej okres przechowywania zależny jest od przepisów szczegółowych zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2001 r. w sprawie rodzajów dokumentacji medycznej w zakładach opieki zdrowotnej, sposobu jej prowadzenia oraz szczegółowych warunków jej udostępniania (Dz.U.01.88.966).

W przypadku faktur wystawionych za usługi medyczne okres przechowywania wynosi 5 lat.

Jakie są Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Posiadają Państwo prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać  przez kontakt e-mail pod adresem: : irena.moszczynska@m-derm.pl lub poprzez kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Centrum Dermatologii i Kosmetologii M-DERM  z siedzibą w Słupsku, ul. Wojska Polskiego 36/2, 76-200 Słupsk

Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych w jakikolwiek sposób narusza postanowienia RODO.